بهمن نامور مطلق – زندگی و آثار


بهمن نامور مطلق- زندگی و آثار

بهمن نامور مطلق

بهمن نامور مطلق

 

تدریس در دانشگاه شهید بهشتی نقد ادبی، تصویرشناسی و ادبیات تطبیقی

تدریس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سالهای هشتاد و سه

تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا از سالهای هشتاد و پنج

تدریس در پردیس هنر دانشگاه تهران از سالهای نود

تدریس در دانشگاه هنر اصفهان از هشتاد و دو تا نود

تدریس در دانشگاه هنر تهران به مدت دو سال

تدریس دوره دکتری پژوهش هنر در پردیس کیش

تدریس دکتری گروه پژوهش هنر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

در آمدی بر بینامتنیت انتشارات سخن

درآمدی بر اسطوره شناسی انتشارات سخن

بینامتنیت از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی انتشارات سخن

سفرنگاره. انتشارات سخن

اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی. انتشارات سخن

اسطوره-شهر اصفهان. انتشارات شهرداری اصفهان

فرهنگ مصور نمادهای تصویری. (به همراه منیژه کنگرانی) نظر شهر

نقد تکوینی در ادبیات و هنر. به همراه دکتر اسداللهی انتشارات علمی-فرهنگی

اسطوره شناسی نزد نورتورپ فرای (به همراه ندا سیفی) انتشارات موغام

اسطوره شناسی نزد ماکس مولر (به همراه بهروز عوض پور) انتشارات موغام

و اکنون در راهیم. (به همراه بهروز عوض پور) انتشارات کتاب آرایی ایرانی

نشانه نشناسی فیلم‌های دفاع مقدس (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی

دانشهای تطبیقی (به کوشش) انتشارات سخن

طاق بستان (به کوشش). انتشارات سخن

گفتگومندی در ادبیات و هنر (به کوشش) انتشارات سخن

اسطوره متن هویت ساز. حضور شاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی

اسطوره متن بینانشانه ای. حضور شاهنامه در هنر. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی.

اسطوره متن بینافرهنگی. حضور شاهنامه در ادبیات دیگر کشورها. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی.

Sagesses et malices de la Perse. Ed Albin Michel

Rencontres franco-iraniens en littérature. Ed Université de Clermont-fr

Écrire les saisons, Culture, Arts et lettres. A. Mondandon. et la littérature. Ed Université de

رساله برگزیده خارجی در سال ۱۳۷۹ تقدیر از سوی ریاست جمهور

پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱

کتاب شایسته تقدیر برای درآمدی بر بینامتنیت ۱۳۹۰

کتاب شایسته تقدیر برای درآمدی بر اسطوره شناسی ۱۳۹۲

نامزد کتاب سال سفرنگاره. ۱۳۹۴

 

 

نمایشگاه عکاسی با عنوان پالکانه فرهنگسرای بهمن

نمایشگاه عکاسی گروهی فرهنگسرای سینا

نمایشگاه عکاسی فردی با عنوان آینه آب خانه هنرمندان

نمایشگاه عکاسی فردی عنوان طبیعت خانه هنرمندان

دبیر فرهنگستان هنر

معاون پژوشی فرهنگستان هنر

معاون پژوهشی خانه هنرمندان

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیرکل همایش مکتب هنری تبریز (فرهنگستان هنر)

دبیرکل همایش مکتب هنری اصفهان (فرهنگستان هنر)

دبیرکل همایش مکتب هنری-فلسفی شیراز (فرهنگستان هنر)

دبیرکل همایش طبیعت در هنر شرق (فرهنگستان هنر)

دبیر علمی همایش ادبیات تطبیقی (دانشگاه شهید بهشتی)

دبیر علمی همایش معماری و شهرسازی در آینه ادبیات و هنر)

دبیرکل نخستین و دومین جشنواره فجر صنایع دستی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

دبیر کل نمایشگاه‌های بین المللی صنایع دستی از سال ۹۲ تا ۹۶

عضو شورای تحول هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای گسترش هنر در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو و از بنیانگذاران حلقه نشانه شناسی تهران

عضو و بنیانگذار حلقه اسطوره شناسی

مدیرمسئول و سردبیر پژوهشنامه فرهنگستان هنر تا سال ۸۹

سردبیر نقدنامه هنر خانه هنرمندان تا ۹۲

سردبیر مجله ایرانی فرانسه زبان لقمان تا سال ۹۲

عضو هیئت امنای موزه فرش

عضو هیئت امنای فرهنگسرای نیاوران

عضو شورای مشورتی موزه سینما

عضو شورای راهبردی دانشگاه استاد فرشچیان

سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان