یاغیش یوخوسو

یاغیش یوخوسو

.222دفتر اول از متخب آثار حسن ریاضی
یاغیش یوخوسو
یاغیش یوخوسو