گؤزلريمدن آسيلديم- جلد دوم برگزیده شعرها- چاپ دوم


گوزلریدمن آسیلدیم
دفتر دفتر اشعار حسن ریاضی