کتاب


« من از کتاب متنفرم زیرا هر چه را نمی‌دانم به من گوشزد می‌کند.»

ژان ژاک زوسو

نقل از :
تاریخ شفاهی کتاب- مجید روشنگر- مروارید