کتاب و تکنولوژی


کتاب و تکنولوژی

 

نظر یکی از همکاران خیلی باتجربه و خیلی فعال از

 

 

تکنولوژی در سال ۱۳۹۴:

” در آینده کتاب خواهد ماند. مردم کتاب را دوست دارند و این سنت پایدار است. سی‌دی و چیزهای دیگری که جایگزین کتاب شده‌اند می‌میرند، اما کتاب بوده، هست و خواهد ماند. “