بهروز عوض‌پور- هنر معقول- نظریه هنر

بهروز عوض پور

هنر معقول

200،000 ریال

فارسی

978-600-94300-3-1


بهروز عوض‌پور- هنر معقول- نظریه هنر

فهرست

مقدمه

فصل اول

1-1-مقدمه

1-2- هنر

1-3-  هنر اسلامی

1- 3 -1- هنر اسلامی با رویکرد حکمی – عرفانی

1- 3 -2- هنر اسلامی با رویکرد حکمی – فلسفی

1- 3 -2-1- هنر اسلامی در منظر مشاء

1 – 3 -2- 2 – هنر اسلامی در منظر اشراق

1 – 3 -2- 3 – هنر اسلامی در منظر صدرایی

1 – 4 – هنر معقول

1 – 5- موخره.

فصل دوم

2 – 1 – مقدمه

2 – 2 – خیال

2 – 2 – 1- خیال در رویکرد حکمی –  فلسفی

2 – 2 – 1- 1- خیال در منظر مشایی

2 – 2 – 1- 2- خیال در منظر اشراقی

2 – 2 – 1 – 3 – خیال در منظر صدرایی

2 – 2 – 2 – خیال در رویکرد حکمی – عرفانی

2 – 2 – 3 – خیال در آراء و آثار آیت الله جوادی آملی

2 – 3 – عقل

2 – 3 – 1 – عقل در رویکرد حکمی –  فلسفی

2 – 3 – 1 – 1 – عقل در منظر مشایی

2 – 3 – 1 – 2 – عقل در منظر اشراقی

2 – 3 – 1 – 3 – عقل در منظر صدرایی

2 – 3 – 2 –  عقل در رویکرد حکمی – عرفانی

2 – 3 – 3 – عقل در آراء و آثار آیت الله جوادی آملی