نمایشگاه کتاب تبریز-1397


نمایشگاه کتاب تبریز-1397

نشر موغام  با در نظر گرفتن وضعیت بازار کتاب و نشر و باور به این نکته که تولید فرهنگی نیز همانند سایر چرخه‌های تولید نیاز به بنیادهای مادی داشته  و جهت استمرار و تداوم تولید فرهنگی و رسیدن به آرمان‌ها و اهداف خود، لازم است قائم به ذات باشد، در نمایشگاه سال 1397 تبریز فروش کتاب نداشته و تنهاکتاب‌های خود را معرفی  خواهد کرد..
فروش از طریق کتابفروشیهای حاضر در نمایشگاه یا داخل شهر انجام خواهد شد.
امید است حمایت از این اقدام که نشر قطره آغازگر آن بوده، گامی در جهت حمایت از کتابفروشی ها و گردش هر چه بهتر چرخ اقتصاد کتاب و نشر برداشته شود.