نقد نامه هنر- نقد اسطوره شناسی هنر

نقدنامه هنر
كتاب تخصصي در حوزه پژوهش و نقد هنر
اين شماره : نقد اسطور هشناسي هنر
شماره 6، زمستان 1393
زير نظر معاونت پژوهشي خانه هنرمندان ايران
صاحب امتياز: خانه هنرمندان ايران
مدير مسئول: دكتر مجيد سرسنگي
سردبير: دكتر بهمن نامور مطلق
معاون سردبير: منيژه كنگراني
شوراي علمي:
دكتر حميدرضا اردلان، دكتر پروين پرتوي،
دكتر طهمورث ساجدي صبا ، دكتر مجيد سرسنگي،
دكتر محمد سرير، دكتر حميدرضا شعيري،
دكتر محمدرضا مري دي، دكتر بهمن نامور مطلق،
منيژه كنگراني.

فهرست
سرآغاز
بخش اول:
بهنام كامراني- ستاره حسيني/ هنر معاصر ايران و آثار زيست محيط ي
رامين حاجيان فرد/ خاورنگاری فرانسوی: دیدگاه های استعماری یا رویکردی هنری؟
بخش دوم:
مقدمه: اسطوره در جهان معاصر ايراني
بهروز عوض پور/ ماکس مولر و اسطور هشناسي خورشیدی
نسيم فخاری زاده/ مر گنگاري و مر گكريزي در روايت تصويري گيلگمش با نگاه تك اسطوره اي
ندا سيفي/ مطالعه میتوسی کی روایت بر اساس الگوی نورتروپ فرای
میثم یزدی/ سراسطوره به مثابة روشی برای تحلیل هنر معاصر ایران
بهار مختاريان/ پدیدارشناسی دین های ایرانی و پیوند آن با اسطوره شناسی؛ پتازونی، بیانکی، ويدن گرن
بهمن نامورمطلق/ اسطوره شناس یهای بارت: اسطوره شناسی یک نشانه شنا س

ششمين شمارة نقدنامة هنر با هشت مقاله پيش روي علاقه مندان قرار دارد. در بخش نخستين اين شماره دو مقاله ارائه
شده است. مقالة آغازين ضمن معرفي هنر زیست محیطی، مروري است بر آثار برخی از هنرمندان معاصر ایرانی که در
واکنش به فجایع زیست محیطی و پیامدهای استفادة غلط بشر از محیط زیست و طبیعت آفریده شده است. ديگر مقالة اين
بخش با نگاهی تحلیلی به سبکی از نقاشی که با عنوان «خاورنگاری » در قرون هجدهم و نوزدهم در اروپا و ب هخصوص
فرانسه رايج شد، نشان مي دهد كه این آفرینش های هنری متأثر از استعمار و گفتمان حاکم آن زمانه بوده است.
بخش دوم اين شماره به نقد اسطوره اي هنر اختصاص يافته است. اگرچه اسطوره همواره به عنوان موضوع مورد
توجه بوده، اما به نقد اسطوره اي و كاربرد آن در هنر و ادبيات كمتر پرداخته شده است. بر اين اساس، در این بخش
شش مقاله ارائه شده كه آراي برخي از نظريه پردازان اسطور هاي را تشريح و با معرفي نمون ههايي در حوزة ادبيات و
هنر، آنها را تحلیل و تبيين خواهد كرد. ب يشك نمي توان در کی شمارة نشریه به تمام وجوه نقد اسطوره اي پرداخت و
بررسي گسترده تر مسلزم اختصاص شماره هاي ديگري به اين موضوع مهم است كه اميد است به زودي با همكاري
ديگر پژوهشگران اين حوزه ميسر شود.

خرید از ایسام