معرفی چند کتاب در موضوع کتاب و نشر


معرفی چند کتاب در موضوع کتاب و نشر

کتاب‌های معرفی شده، الزاما نه بهترین ونه بی‌عیب‌ترین کتاب‌های موجودند.
تنها مزیتشان اینست که من خوانده و بر اساس آنها تا جائی که مقدورم بود عمل کرده‌ام.
همین

1-آذرنگ- عبدالحسین/ دهباشی- علی : تاریخ شفاهی نشر ایران- ققنوس – ویرایش دوم- 1393- تهران

2- آذرنگ- عبدالحسین- گام های اصلی در نشر کتاب – ققنوس- ویراست دوم- 1394 – تهران

3- محمدی‌فر- اصول ویرایش و نشر – مجموعه اطلاع رسانی- دوره 6 جلدی چاپ چهارم- وزارت قرهنگ و ارشاد اسلامی- 1381