شب شعر بخارا در تبریز


شب شعر بخارا در تبریز
خبر کوتاه است و شیرین:

محمدعای موحد، سیروس برادران شکوهی، عباس قدیمی قیداری، ناصر مطلب زاده، باقر صدری نیا، محمود آموزگارو علی دهباشی در تبریز خواهند بود
مدتهاس چنین مردان بزرکی را یک جا گرد نیاوردندو آنهم کجا؟
در تبریز

چهار شنبه نهم آبان ماه 1397
– 17.
تالار اندیشه ائل گلی

خبر در اینستاگرام