دستورتهيه ضد عفوني كننده ها


دستورتهيه ضد عفوني كننده ها

.

اين دستورتهيه ضد عفوني كننده ها از طرف بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب كشور انتشار يافته است

دستورتهيه ضد عفوني كننده ها

دستورتهيه ضد عفوني كننده ها

بر اساس پیشنهاد
WHO
برای محیط های بسته بوی کلر میتواند اذیت کننده باشد.