تغییر قیمت کتاب‌های نشر موغام


موغام جهت تداوم فعالی‌هایی خود و سرپا ماندن مجبور به تغییر قیمت و به روز نمودن قیمت فروش کتاب‌های خود شد.