اصغر زارع کهنموئی – پایان تک‌زبانی

اصغر زارع کهنموئی

پایان تک‌زبانی

1394

چاپ دوم

150،000 ریال

فارسی

978-600-94300-9-3


اصغر زارع کهنموئی – پایان تک‌زبانیاصغر زارع کهنموئی – پایان تک‌زبانی

تقویت زبانهـای قومی و افزایش غنای فرهنگی کشور 

مقد مة دکتر عبداللـه رمضان زاده

زبان مادری، چرا و چگونه؟ 

مقد مة مولف

خطای اخلاقی و حقوقـیِ مخالفانِ «آموزش زبان مادری»

رهیافت اخـلاقیِ حق زبان مادری در گفتگو با مصطفی ملکیان

رنج دائمی انسانِ محروم از «آموزش زبان مادری»

رهیافت روانشناختی حق زبان مادری در گفتگو با مصطفی ملکیان

باورهای درونی انسان با زبـان مادری پردازش میشود 

رهیافت عصبروانشناختی حق زبان مادری در گفتگو با دکتر حسن عشایری

زبان مادری باید در « مدرسه » آموزش داده شود 

رهیافت انسانشناختی حق زبان مادری در گفتگو با دکتر ناصر فکوهی

مخالفت با آموزش زبان مادری مخالفت با قانون اساسی است 

رهیافت حقوقی حق زبان مادری در گفتگو با اکبر اعلمی

زبان مادری، زبان زندگی است 

رهیافت آماری حق زبان مادری در گفتگو با دکتر محرم آقازاده

حق «آموزش به زبـان مادری» تفسیربردار نیست 

رهیافت آموزشی حق زبان مادری در گفتگو با دکتر محرم آقازاده

نوشتن به زبان مادری درمان است 

رهیافت روانشناختی حق زبان مادری درگفتگو با دکترمحرم آقازاده

تدریس زبان مادری در مدارس به مصوبه مجلس نیاز ندارد 

زبان مادری از منظر حقوق بینالملل در گفتگو با دکتر اسعد اردلان

تدریس زبان مادری در مدارس موجب تقویت امنیت ملی میشود

زبان مادری و امنیت ملی در گفتگو با دکتر ستار عزیزی

حرمت زبان مادری به اندازه حرمت حیات و آزادی است 

زبان مادری و اندیشه سیاسی در گـفتگو با دکتر فرامرز تقیلو

زبان مادری هویت انسان را شکل میدهد 

زبان مادری و هویت انسانی در گفتگو با پروفسور جنوا اسپیترمن

جایی برای نگرانی دربـاره « زبان مادری » وجود ندارد 

زبان مادری و جهان امروزی در گـفتگو با دکتر کاتلین هوگ

زبان مـادری «حق» یا «توطئه»؟ 

نقدی بر اظهارات اعضای فرهنگستان زبان فارسی، اصغر زارع کهنمویی