اهدای سه روز فروش ناشران طاقچه به زلزله کرمانشاه


اهدای سه روز فروش ناشران  طاقچه به زلزله کرمانشاه
با هماهنگی با ناشران همکار، سه روز از کل فروش طاقچه صرف کمک به رفع نیاز‌های اولیه هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه شد.