قلم ناشر – پاره‌های از تاریخ شفاهی نشرایران


قلم ناشر – پاره‌های از تاریخ شفاهی نشرایران

 نگرش من معمولا تاریخی و توجه ویژه به کرنولوژی است.

در ابتدا یک موضوع را مشخص کنم. می‌خواهم حداقل پانویس را داشته باشد. همینجوری و بی‌دلیل
آنکه این متون را می خواند، طبیعتا آنلاین است و پشت سیستم وهر واژه را ندانست می توان  بگردد و بیابد. باید کمی رنج خواندن کشید.

سعی خواهم کرد زبانم پیچیده و قلمبه نباشد. اما گاهی کلمات خود را به من تحمیل می کنند.

مثال همین : کرونولوژی

خوب می گفتم:

در نگرش تاریخی به گذشته حتما مرور می کنم. خاطرات ناشرین پیشین را می‌خوانم و تجاربشان و هر جا سوژه‌ای بود، نقل قول می کنم.
مثلا

عبدالحین آذرنگ- علی دهباشی- تاریخ شفاهی نشر ایران. 1393- ویراست 2- تهران – ققنوس
272/8 علیرضا رمضانی. مرکز

« همه ما همیشه از جاییکه باید باشیم عقب‌تریم و در ترکیبی از دانائی و نادانی زندگی می کنیم»

صفحه 158 تا 160

آقای محمود کاشی چی، ابتکار کتاب کیلوئی را در سال 1340 راه انداختند.

تیراژ کتاب کیلوئی حدودبیست هزار بود
جمعیت ایران حدود  22 میلیون و درصد جمعیت شهری سی و سه و نیم درصد.
با سوادی در آن دوران حدود بیست درصد

توضیح بیشتری هم بدهم؟

موضوع آتی:
روال نشر کتاب در ایران