قلم ناشر – -کلیات


ـتا آنجا که محدود ادب و قانون و شرایط اجازه می ده، خواهم نوشت اندر ناشر بودن، آداب نشر و چالشهایش و تجارب پیشنیان و تبریز و کتابهایش….

شاید در نهایت بشود وبلاگ گونه!

نمی‌دانم. آغاز از من است و باقی از همت….

به کامنت ها امید دارم و باز شدن باب گفتگو

16 دی ماه
96