روز جهانی کارگر


روز جهانی کارگر

International Labor Organization

بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک باد
اول ماه مه