خود را می‌سفرم- ژولیا کریستوفا


خود را می‌سفرم- ژولیا کریستوفا

من برخلاف زخمی‌های «جهانی شدن» که از پرستش هویت، پناهگاهی ساخته‌اند، خود را متعلق به آن گروهی می‌دانم که براین باورند که تنها رویکرد ممکن در مقابله با مناقشه‌هائی که ممکن است جهان را به آتش بکشد، همانا قراردادن یک « علامت سوال» در برابر جدی ترین پرسش‌هاست: خدایان، –  

خود را می‌سفرم- ژولیا کریستوفا

معناها، مردان و زنان. 

خود را می‌سفرم- ژولیا کریستوفا

هویت بخشی از این پریشانی عذاب آور شده و یا بهتر بگوئیم در مرکز آن  در مرکز نوید وپیکانی قراردارد که می‌باید به پرسش گرفته شود.

خود را می‌سفرم- ژولیا کریستوفا

بخشی از مقدمه ژولیا کریستوفا ب کتاب « خود را می‌سفرم»- نشر قطره

ژولیا کریستوفا- خود را می‌سفرم