آندره مالرو.ضد خاطرات. خوارزمی


. آندره مالرو.ضد خاطرات. خوارزمی
‏ضدخاطرات.مالرو

«ارزش عمل-جز آنجا که به مرتبه ساختن تاریخ می‌رسد- از آنچه می‌کنیم حاصل می‌شود و نه از آنچه می‌گوییم.»