خرید سیستم کامپیوتری برای کودکان خانواده تحت پوشش


خرید سیستم کامپیوتری برای کودکان خانواده تحت پوشش

با کمک سر وران و بزگواران کانال و گروه تلگرامی و واتس اپ نشر موغام ، حدود 42% از هیزنه خرید دو سیستم کامپیوتری برای کودکان تحت سر پرستی

بنیاد کودک تبریز فراهم شده است.

خرید سیستم کامپیوتری برای کودکان خانواده تحت پوشش

خرید سیستم کامپیوتری برای کودکان خانواده تحت پوشش