اخبار خوب صنفی برای ناشران آذربایجان


اخبار خوب صنفی برای ناشران آذربایجان

در گروه ناشران آذربایجان حرکت‌های مثبتی شروع شده است.
1- تشکیل/ فعالیت مجدد تعاونی ناشران
2- شروع مجدد بحث رسم الخط یکسان و مشترک
و اینبار بر اساس یک کتاب!

البته شروع یک کار به معنی به سرانجام رسیدنش نیست.

اخبار و تحولات را خواهم  گفت . منتظر باشید.