درباره ما

درباره ما

هدف نشر موغام «ایجاد امکان جهت افزایش ظرفیت وجودی» است.

 

 

موغام در راه این هدف به ارزشهای زیر پای بند است:

1- «مشتری مداری» و «مولف مداری» از طریق تعامل موثر
2- «ارتقاء کیفیت نشر» با ویراستاری و طراحی
3- «قابل ارزیابی بودن» با تدوین شیوه نامه
4- «حفظ محیط زیست» با استفاده از مصالح بازیافتی(کاغذ، . . .)
5- «اقتصاد نشر» از طریق نشر الکترونیک