«تحلیل نظام های جهانی»


به زودی «تحلیل نظام های جهانی» .

ه زودی «تحلیل نظام های جهانی» .

ایمانوئل والرشتاین(متولد 1930) متفکر برجستة امریکایی و پایه گذار مکتب «تحلیل نظام های جهانی» است.والرشتاین به آن دسته از اندیشمندانی تعلق دارد که در بستر فرهنگ سیاسی چپ گرای قرن بیستم رشد یافت .او در تداوم سنت فکری مطالعات رادیکال ،با رویکردی کل گرا به علوم انسانی و با تأثیرپذیری از سیستم فکری مارکس،مکتب وابستگی، مطالعات فرنان برودل دربارة ظهور و گسترش  سرمایه داری و بعدها فلسفة علم ایلیا پریگوژین سنتزی دانش بنیاد و علمی  پدید آورد که هدف آن تحلیل بنیادی دربارة ظهور،توسعه و افول نظام های تاریخی، تبیین خاستگاه ، انبساط و کارکرد  نظام سرمایه داری ، کالبدشکافی بحران های نظام جهانی و ترسیم سپهر آلترناتیو نظام جهانی مدرن بود.در این راستا ،والرشتاین بیش از 20 عنوان کتاب بنیادی و اثرگذار دربارة مباحث فوق پدید آورده است که  اغلب آنها به زبان های زندة دنیا ترجمه شده است.یکی از آثار موجز والرشتاین «تحلیل نظام های جهانی: دیباچه» است که تقریباً بیشتر مباحث مربوط به سیستم فکری او را پوشش می دهد.این کتاب مباحث ذیل را در بر می گیرد : مبانی تاریخی دربارة فلسفه علم،خاستگاه دانشگاه های مدرن،کشمکش های روش شناس در علوم انسانی و علوم محض،خاستگاه سرمایه داری و تکوین نظام جهانی مدرن، تحلیلی بر تحولات سیاسی و اجتماعی جهان از زمان انعقاد قرارداد
صلح وستفالیا و بررسی مفهوم و ماهیت بحران در نظام جهانی سرمایه داری.

 

 

 

ياد   داشت مترجـم  /

ياد   داشت ناشر انگليسي  /

سپاسگــزاري ها  /

پيش درآمد : فهم جهــاني که درآن زندگي مي‌کنيم  /

فصل اول: خاستگاه هـاي تاريخي تحليل نظام‌هـاي جهاني :

از رشته‌هاي علوم اجتمـاعي تا علوم اجتماعي تاريخي  /

فصل دوم: نظام جهاني مدرن به منزلة اقتصاد جهاني سرمايه‌داري:

توليد، ارزش اضافي و قطبـي شدن  /

فصل سوم: ظهـــور نظام دولت‌ها:

دولت ملت‌هـاي حکمران، مستعمرات و نظام بين    ‌الدول  /

فصل چهــارم: تکوين ژئوکالچر:

ايدئولوژي هـا، جنبش‌هاي اجتماعي و علـوم اجتمـاعي  /

فصل پنجم:  نظام جهـاني مدرن دربحران:

دوشاخه شدن، هرج ومـرج وانتخاب ها    /

واژه   نامــة تخصصي  /