بهمن نامور مطلق- زندگی و آثار


بهمن نامور مطلق- زندگی و آثار

 

 

بهمن نامور مطلق

 

بهمن نامور مطلق

– دکترای ادبیات تطبیقی از فرانسه
– کارشناسی ارشد زبانشناسی و کامپیوتر از فرانسه
– کارشناسی مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه علامه طباطبایی-

 

فعالیتهای فرهنگی: دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر (از 1382 تا 1389)، معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران (از 90 تا 92)، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (از سال 92)

– تدریس: درسهای هنر تطبیقی و ادبیات تطبیقی در دانشگاههای شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد

– دبیر کل یا علمی همایشهای: سلطان محمد تبریزی، مکتب شیراز، مکتب اصفهان، صفی الدین ارموی، هنر تطبیقی، (فرهنگستان هنر)، دومین همایش ادبیات تطبییقی (دانشگاه شهید بهشتی)، شهرسازی و معماری در آینه ادبیات و هنر (خانه هنرمندان ایران)

– سردبیر یا مدیر مسئول: پژوهشنامه فرهنگستان هنر، نقدنامه خانه هنرمندان ایران

– سردبیر مجموعه های ادبی و هنری: انتشارات علمی فرهنگی (تا سال 88)، انتشارات سخن

– عضو و از بنیانگذاران حلقه نشانه شناسی تهران، حلقه اسطوره شناسی ایران، حلقه هنر تطبیقی
– نمایشگاههای عکس: فرهنگسرای بهمن (1389)، فرهنگسرای سینا (1391)، خانه هنرمندان (1392)، خانه هنرمندان (1394)

آثار منتشره با نشر موغام:
اسطوره و اسزوره شناسی نرد فرای
اسطوره و اسطوره شناسی نزد ماکس مولر

اسطوره و اسطوره شناسی نزد ژرژ کمبل- به زودی-

اسطوره و اسطوره شناسی نرد ژرژ دومزیل