اصغر زارع کهنموئی- برابری و رفع تبعیض

اصغر زارع کهنموئی

برابری و رفع تبعیض

1394

چاپ دوم

220،000 ریال

فارسی

978-600-94300-0-0


خرید از شهر کتاب آنلاین

اصغر زارع کهنموئی- برابری و رفع تبعیض

پانزده گفتگوی پژوهشی در زمینه حقوق قومیت‌ها و زبان
با مقدمه عمادالدین باقی